Regulamin

Regulamin klubu piłkarskiego LZS Krężnica Jara – grupy młodzieżowe Gminy Niedrzwica Duża.

Każdy Rodzic/Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem LZS Krężnica Jara. Zgłoszenie i trenowanie dziecka w jednym z zespołów naszego klubu oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Krężnica Jara zwany w dalszej części LZS Krężnica Jara lub Klubem działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Systemie Oświaty, własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.
 2. Celem działalności Klubu jest popularyzacja i rozwój sportu poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym.
 3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:
 • złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa
  w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
 • złożenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz deklaracje opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez klub terminie,
 • dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie, oraz posiadania indywidualnego ubezpieczenia NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportu na zajęciach treningowych prowadzonych przez LZS Krężnica Jara,
 • wszelkie w/w dokumenty będą do pobrania u trenera danego zespołu/rocznika.
 1. Członkostwo w LZS Krężnica Jara ma charakter odpłatny i dobrowolny.
 2. Składka statutowa na rzecz klubu nie jest opłatą za treningi czy jakąkolwiek usługę świadczoną przez nasz klub, a świadomą formą wsparcia LZS Krężnica Jara, która zostanie przeznaczona na cele statutowe wyłącznie naszych drużyn młodzieżowych i organizację sportowego szkolenia jej członków.
 3. Składka statutowa opłacana jest 11 miesięcy w roku. W związku z powyższym lipiec jest miesiącem bezskładkowym. Jednak w przypadku chęci uczestnictwa i deklaracji w tym okresie dużej ilości zawodników z różnych grup zajęcia będą również w lipcu prowadzone przez trenerów i dla tych uczestników również on będzie podlegać opłacie składki.
 4. Składka statutowa nie podlega zmniejszeniu bądź umorzeniu w przypadku wyjazdów np. w okresie ferii bądź wakacji. Jedynie w sytuacji ponownego wybuchu epidemii COVID-19 i jej kolejnych fal, gdy nastąpi wstrzymanie treningów piłkarskich wszystkich drużyn klubowych jak i rozgrywek piłkarskich, to w tym przypadku wielkość składki będzie uzależniona od momentu wprowadzenia zakazu i przerwania treningów. W takim przypadku klub bezzwłocznie przekaże informację na stronie klubu oraz poprzez portale społecznościowe.
 5. Składka statutowa również może zostać umorzona lub zmniejszona wyłącznie w przypadku udokumentowanej przebytej choroby (zaświadczenie lekarskie) lub kontuzji – trwającej ponad miesiąc bądź udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej. Decyzję o umorzeniu lub zmniejszeniu podejmie Zarząd Klubu, wraz z trenerem koordynatorem po przekazaniu dokumentów osobiście do Prezesa lub trenera danej drużyny, lub przesłaniu zaświadczenia na maila klubowego lzskreznicajara@wp.pl.
 6. Członkowie klubu którzy zalegają z płatnościami przez okres 3 miesięcy będą automatycznie skreśleni z listy zawodników.
 7. W przypadku niezgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc trener prowadzący wykreśla danego zawodnika/-czkę z listy członków klubu. Wobec powyższego ponowne przyjęcie zawodnika/-czkę w poczet członków, a co za tym idzie na zajęcia treningowe jest możliwe poprzez uregulowanie zaległości oraz uiszczenie opłaty za następny miesiąc z góry.
 8. W przypadku zalegania z płatnościami składek Zarząd klubu lub osoba upoważniona ma prawo wysłać ponaglenie dotyczące uregulowania opłat.
 9. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, rodzic zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, w każdej chwili z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnej rezygnacji, składając w/w pismo u trenera lub mailowo lub na adres lzskreznicajara@wp.pl.

§2. Prawa i obowiązki zawodników w LZS Krężnica Jara

 1. Zawodnik Klubu ma prawo do:
  • Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych, zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
  • Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
  • Nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków: zawody sportowe, treningi i postępy w szkoleniu – na wniosek trenera.
 2. Zawodnik Klubu ma obowiązek do:
  • Godnego reprezentowania Klubu, szkoły podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i za granicą,
  • Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera,
  • Przychodzenia na zajęcia treningowe 10 min. przed ich rozpoczęciem,
  • Przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
  • Godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,
  • Dbałości o powierzony sprzęt sportowy,
  • Prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
  • Troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich,
  • Tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,
  • Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych.
  • Dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.

§3. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodników/-czek LZS Krężnica Jara

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub poza obrębem boiska piłkarskiego.
 3. Rodzice / opiekunowie mają prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.
 4. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu muszą zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami wątpliwościami mogą zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora LZS Krężnica Jara.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu oraz zawodach na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem, oraz usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach, na którym zawodnik się stawi),
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po odbytym miesięcznym cyklu. Klub nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zapoznania ze statutem klubu dostępnym na stronie klubowej klubu www.lzskreznicajara.eu

§4. Postanowienia końcowe

 1. Klub piłkarski LZS Krężnica Jara zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.
 2. LZS Krężnica Jara zastrzega sobie prawo do zwiększenia składki w zależności od sytuacji finansowej klubu – po uprzednim poinformowaniu rodziców/opiekunów.
 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktu regulaminu jest podstawą do ustania członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie statut klubu LZS Krężnica Jara bądź uchwała Zarządu LZS Krężnica Jara.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2021 roku po podjęciu uchwały przez Zarząd Klubu.