Statut

KLUB SPORTOWY

LZS KRĘŻNICA JARA

Statut

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§1

Klub Sportowy LZS Krężnica Jara zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym młodych ludzi.

§2

1.Terenem działania Klubu jest Gmina Niedrzwica Duża.

2. Siedziba Klubu znajduje się w Krężnicy w budynku Straży Pożarnej: adres do korespondencji – LZS Krężnica Jara, Krężnica Jara 323, 20-515 Lublin 51.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawa o systemie oświaty, oraz z własnym statutem.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Barwami stowarzyszenia LZS Krężnica Jara są kolory niebiesko – pomarańczowy.

Rozdział 2

Cele Klubu

§6

I Celem Klubu jest:

 1. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 2. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
 3. Podnoszenie poziomu kulturalnego członków,
 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

II Sposoby realizacji:

 1. Udział w rozgrywkach organizowanych przez federacje piłkarskie,
 2. Szkolenie grup młodzieżowych i propagowanie kultury fizycznej,
 3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 4. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych poprzez wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 5. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 6. Organizowanie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów rekreacyjno – sportowych.

§7

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klubu może zatrudniać pracowników, w oparciu o umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne.

Rozdział 3

Członkowie Klubu

§8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§9

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być wszyscy, którzy zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami klubu poniżej 16 roku życia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust. 2 i 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach,
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,

§11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają, cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§12

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

§13

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klub.

§14

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu.
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.
 3. Działania na szkodę Klubu.
 4. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§15

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Władz trwa 5 lat. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu stanowią inaczej.

§16

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, co 5 lat.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogółu członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż 4 tygodnie od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy.
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
  5. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§18

 1. Zarząd Klubu składa się od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, w tym Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającym wspólnie z Sekretarzem.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§19

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującym przepisami,
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§20

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposoby ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że powodują one lub mogą powodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

6. W umowach między Klubem a Członkiem Zarządu, oraz w sporach z nim, Klub reprezentuje Członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków „zebrania delegatów”.

§22

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§24

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§25

1. W razie naruszeń postanowień statutu lub uchwał Władz Klubu – Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia
 2. nagany
 3. zawieszenia w członkach Klubu na okres do 12 miesięcy
 4. wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni

3.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§26

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 1. składki członkowskie.
 2. darowizny i zapisy,
 3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi
 4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
 5. dochody z majątku,
 6. inne wpływy.

§27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących Prezesa, Sekretarz, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§28

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§29

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu.